Вход потребители

Сигнал за незаконно строителство зад плажа

Сигнал за незаконна строителна дейност зад плажа на Кара дере, която се извършва след работно време от паркиран насред плажа булдозер през август 2010 г. Сигналът е подаден с препоръчана поща до всички изброени по-долу институтиции, от името на "Граждани за Карадере." Не е получен отговор от нито една институция. За да видите пълен текст на сигнала, натиснете заглавието.

До РИОСВ Бургас
гр. Бургас 8000
ул. Перущица 67
ет.3, п.к. 219

До РДНСК Варна
РДНСК-Варна. Варна 9000
бул. Цар Освободител № 76Г п.к. 249

Копие: МОСВ, МРРБ, Община Бяла
Копие БТВ, в-к „Капитал”, БТА

СИГНАЛ

От <име и адрес свалени от съображения за сигурност>

Уважаеми Госпожи и Господа,

Изпращаме Ви по компетентност сигнал за незаконно унищожение на дюнни и тревни природни местообитания от Прил. 1 на Директивата за хабитатите в района на местност Карадере, общ. Бяла, обл. Варна. По мои наблюдения през периона 15 – 20 август 2010 г. прочистването на дюнната и тревна растителност на терена се извършва от необозначен булдозер, всеки ден, в часовете след 17.00 – вероятно с цел да се избегне възможността от проверка. През останалата част от денонощието булдозерът домува върху дюните на девствения плаж Карадере. На обекта липсва каквото и да било обозначение за разрешени строителни дейности, което е в явно нарушение на закона, и допускаме, че се дължи на липсата на съгласувателни документи от компетентните органи.

Точното местоположение на обекта е непосредствено зад плажа на Карадере, вдясно от черния път от къде ? (гр. Бяла) за с. Горица, преди разклона на черния път за с. Шкорпиловци. Точните му GPS координати са 42.915598, 27.895421. Прилагаме фотографии на машината и на терена, в който се извършва дейността. Във връзка със сигнала бихме искали да извършите проверка в рамките на Вашата компетентност и да ни информирате дали поверената Ви институция е издалвала разрешителни за този обект по реда на ЗООС, ЗБР и ЗУТ.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че въпросния терен попадат в защитени зони по НАТУРА 2000 „Плаж Шкорпиловци” BG0000100 и „Камчийска планина” BG0002044, Считаме, че подобно увреждане на зоната може да доведе до санкции от ЕК.

Моля да ни информирате за резултатите от Вашата проверка в законоустановения срок.

С уважение,
<име свалено по съображения за сигурност> Дата: 22.08.2010 г.