Вход потребители

Становище на BlueLink.net и Зелените срещу издаването на инвестиционен клас А

  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.
  • warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ncm3meazfw9g/public_html/karadere/modules/cck/theme/content-field.tpl.php on line 35.

 

На 31.08.2013 г. фондация "БлуЛинк" и ПП Зелените внесоха следното становище по отношение на искането за издаване на инвестиционен клас А на проекта за застрояване на Карадере.


До Българска агенция за инвестиции

До Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

До

Министерството на инвестиционното проектиране

 

Копие

Министерство на околната среда и водите

Копие
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

Относно: Сертификат за приоритетен инвестиционен проект на „Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт“ (Фаза 1) 

 

Уважаеми Госпожи и Господа,

Обръщаме се към Вас за да изразим нашата позиция във връзка с текущата процедура за издаване на Сертификат за приоритетен инвестиционен проект на „Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт“ (Фаза 1). Считаме, че е абсолютно недопустимо да се издаде сертификат за приоритетен инвестиционен проект на „Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт“ поради следните нарушения на правилата за издаване на такъв сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), както и на правните норми свързани с инвестиционното проектиране, финансовата сигурност и околната среда:

  1. Проектът репродуцира порочният модел на безконтролно застрояване на природните дадености на България с цел спекулативно набавяне на инвестиционен капитал за краткосрочна финансова облага на собствениците, без оглед на краткосрочните и дългосрочни вредни въздействия върху местните общности.
  2. Проектът съдържа подвеждаща и непълна информация относно параметрите на застрояване и икономическа рентабилност. Маркирането му като „еко“ и „зелен“ не отговаря на европейските норми и изисквания за природосъобразно развитие в защитени природни територии.
  3. На практика липсват капитали, с които да се реализира проекта. Напротив, търсеният сертификат за приоритетен инвестиционен проект има за цел да подпомогне набавяне на капитал по спекулативен начин от рискови чуждестранни и/или офшорни инвеститори и крие потенциал от вредни ефекти за икономиката и демокрацията в България.
  4. Проектът пряко застрашава възможностите за устойчив поминък на местните общности в гр.Бяла и с.Горица, по смисъла на европейското законодателство за устойчиво развитие, като им отнема главния природен ресурс, въз основа на който би могло да се осъществи подобно развитие – природната зона Карадере и прилежащите й плажове, дюни и горски масиви. Вместо това, проектът цели да реализира поредната вълна на интензивно застрояване в ценни природни зони, по порочния модел прилаган в общини като Несебър и Банско, като в случая печалба ще извлече единствено фирмата-собственик на терените.
  5. Противно на твърденията на община Бяла, проектът предизвиква сериозна съпротива сред обществеността от самото си създаване (за сведение, www.karadere.info, фейсбук групи „Да спасим Карадере“ https://www.facebook.com/groups/karadere.save/, Let’s Try to Save Karadere https://www.facebook.com/groups/18570647161/), като на практика не са предприети никакви мерки за информиране на обществото, сравняване на алтернативите и отговорно вземане на решения за бъдещето на района от страна на местните власти и инвеститорите.
  6. Проектът пряко застрашава защитени природни територии от европейската мрежа Натура 2000 (защитена зона Плаж Шкорпиловци BG0000100 и защитена зона Камчийска планина BG0002044) и очакваните негативни последици от него са вече предмет на активно наблюдение от страна на български и чуждестранни природозащитни организации, международната преса и ЕС. По специално той ще доведе до пряко трайно увреждане на природозащитния статус, а оттам и до целите на опазване на защитените зони на следните местообитания и видове: местообитание 1130 „Естуари”, местообитание 2110 „Зараждащи се подвижни дюни”, местообитание 2120 „Бели дюни”, местообитание 91МОБалкано-панонски церово-горунови гори” и свързаните с него горски видове птици, видра (Lutra lutra), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), пъстър смок (Elaphe quatorlinenata). С това той нарушава чл. 6 (3) на Директива 92/43 на ЕС  във връзка с чл. 31 и 32 на ЗБР.

Това становище е изработено и внесено в изпълнение на устава на Фондация „БлуЛинк,“ според който фондацията си поставя за цел  „да способства за съхраняване и опазване на околната среда, да подпомага развитието на демокрацията на гражданското общество, да съдейства за утвърждаване на нормите и ценностите на обединена Европа в България, да насърчава развитието, ефективността и единодействието на неправителствения и нестопански сектор, да създаде независим форум за свободен обмен на информация, свързана с целите на фондацията, да способства за свързването в електронна мрежа на неправителствените организации и останалите участници в обществения процес.“  Въз основа на тези цели, моля да възприемете Фондация „БлуЛинк“ като засегната страна по процедурата за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект на „Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт“ (Фаза 1) и да ни информирате за последващите развития, стъпки и действия на държавната администрация спрямо този проект.