Вход потребители

Асоциация на парковете подаде възражение срещу проекта на Светерица

Асоциацията на парковете в България подаде възражение срещу доклада за въздействие върху околната среда на инвестиционното предложение в местността Светерица, над Кара дере. Ето текста на възражението на АПБ:

На основание чл. 25, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, бихме искали да предоставим нашето становище относно доклад за ОС на инвестиционноо предложение за „Изграждане на сгради за сезонно ползване” в ПИ – 015067, ПИ -015083, ПИ- 015162, ПИ-015163, ПИ-015164 в местността „Светерица”, землището на с. Горица, община Бяла:

На първо място бихме искали да посочим, че поради неяснотата и поливаринатността в съдържанието и описанието на инвестиционното намерение в доклада не е определено въздействието на следните части от инвестиционния проект:

- Асфалтирането на пътната връзка (стр.15)
- Водоснабдителните съоръжения (канали и резрвоари) (стр.15-16)
- Съоръжения за пречистване и евентуално заустване на водите (стр.16-17)
- Връзка с близките плажове (стр.21)

На второ място, следва да се има предвид, че кумулативният ефект на предложението е оценявано само за землището на с. Горица, поради което посочените проценти за цялата защитена зона са недостоверни. С така посочените данни за други инвестиционни намерения процента на застрояване от ЗЗ Камчийска планина е 0,3%, а на цялата застройка в местността Светерица (34 ха) – 1,8% , на друго място в доклада 96 декара или 0,5% . При това в тези проценти не са включени площите за външна инфраструктура (пътища, водоснабдяване, електроснабдяване, канализация). Тъй като с тях процента от ЗЗ, който ще бъде увреден ще надхвърли 1% е необходимо оценката за съвместимост да се направи едва когато са ясни площите, които ще бъдат засегнати от цялато инвестиционно предложение, включително довеждаща и отвеждаща инфраструктура.

Трето, на стр. 21 от доклада се посочва близостта с плажовете като мотив за застрояването. Тъй като плажовете в непосредствена близост до обекта попадат в Защитена зона Плаж Шкорпиловци - BG0000100 е необхдимо в доклада да се отчете въздействието на инвестиционното намерение върху тази защитена зона.
Четвърто, на стр. 57 от доклада пише, че тези имоти не се посещават по никакъв повод от целевите за опазване 55 вида птици в региона, което е несериозно твърдение. Авторът на доклада първо пише на стр. 30, че площта е затревена и захрастена, после на стр. 57 обяснява, че някои видове птици ги няма защото площта била обработваема земя.

Въз основа на горепосочените мотиви, считам че докладът за ОС на ИП е съдържа непълна и невярна информация, поради което следва да бъде върнат за доработване.